top of page

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות האקדמית גליל מערבי (ע"ר)

ועדת הבחירות לתפקיד יושב ראש אגודת הסטודנטים

(הודעה מיום 12.04.2024)

הודעה על דחיית הבחירות

לתפקיד יושב/ת ראש אגודת הסטודנטים

  1. הרינו להודיע לציבור הסטודנטים כי התקבלו אצל וועדת הבחירות מספר טענות לפגיעה חמורה ומשמעותית בטוהר הבחירות הקרובות.

  2. מתוקף סמכותנו על פי סעיף 11.2 לתקנון העמותה הקובע כי וועדת הבחירות תוודא שטוהר הבחירות ישמר, ומתוקף סמכותנו על פי סעיף 14.5 לתקנון העמותה הקובע כי כל החלטה הכרוכה בבחירות תהיה נתונה לוועדת הבחירות ולאף מוסד ממוסדות האגודה לא תהיה הסמכות להתערב בהחלטות אלו, החליטה וועדת הבחירות כי הבחירות לתפקיד יושב/ת ראש אגודת הסטודנטים יידחו עד לבירור מלא של הטענות האמורות לעיל.

  3. וועדת הבחירות תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לברר את הטענות הנ"ל, ותקבע את המשך התנהלות הבחירות בהתאם.

  4. הודעות נוספות יתפרסמו בימים הקרובים.

ועדת הבחירות

עודד עוז, עו"ד - יו"ר הועדה

בר שמלה - חבר ועדה

דנה קלשטיין - חברת ועדה

bottom of page